اهداف

 • تحقق ارزش‌های عالیه اسلام در امور پزشکی

 • پیشبرد و اصلاح امور پزشکی

 • ارتقای سطح دانش پزشکی

 • حمایت از حقوق بیماران

 • حمایت از حقوق صنفی شاغلان حرف پزشکی

 • تنظیم روابط شاغلان حرف پزشکی با نهاد‌های دیگر

 • حمایت از اقتصاد خانواده ها

 • توسعه خدمات دندانپزشكي در مناطق شهري و روستايي

 • ارتقاء سطح خدمات درمانی كشور

 • افزايش خدمات قابل ارائه در نظام شبكه هاي سلامت كشور

 • افزايش موجبات دستيابي جامعه به امكانات درماني

 • ايجاد تناسب در سطوح خدمات درمان عمومي، تخصصي و فوق تخصصي كشور

 • توسعه و گسترش فرایند درمان

حضرت علی (ع) : سلامتی بهترین نعمتهاست