نکات قابل توجه

696957dc66d09b5ead8b9fc50f135fd4a5b1c07c

  • صدور تخفیف کارت المثنی دارای هزینه می باشد.

  • امکان استفاده فقط برای خانواده متقاضی تخفیف کارت می باشد.

  • پس ار تحویل تخفیف کارت از صحت امنیت آن ( مهر برجسته ) مطمئن شوید.

  • کارت تخفیف خدمات دندانپزشکی را صرفا از نمایندگی معتبر خریداری نمایید.

  • در هنگام مراجعه به پزشک کارت ملی متقاضی کارت عضویت را همراه داشته باشید.

  • استفاده ار خدمات فقط از پزشکان طرف قرارداد می باشد و هیچگونه ارتباطی با بیمه ندارد.